Regulamin serwisu

§1
DEFINICJE, POSTANOWIENIA OGÓLNE

LENBO
Właściciel serwisu – Joanna Szymysł Bnb Konsjerż
NIP: 8522494100

SERWIS
prowadzony przez LENBO w domenie lenbo.pl serwis ogłoszeniowy, w ramach którego wyświetlane są ogłoszenia.

KLIENT
osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub firma reprezentowana przez upoważnionego przedstawiciela, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.

UŻYTKOWNIK
osoba, która nie dokonała rejestracji, przeglądająca zasoby (ogłoszenia, artykuły, galerie) zgromadzone w Serwisie.

KONTO
prowadzone dla Klienta przez LENBO pod niepowtarzalną nazwą konto zawierające dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

PRZEDMIOT OGŁOSZENIA
rzecz lub usługa, które mogą być przedmiotem ogłoszenia, zgodne z tematyką Serwisu i jego Regulaminem

REJESTRACJA
proces zakładania Konta poprzez formularz dostępny na stronie Serwisu

REGULAMIN
niniejszy Regulamin Serwisu

§2
REJESTRACJA I ZASADY DOSTĘPU

 1. Korzystanie z zasobów opublikowanych w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Wyłącznie Klient posiada prawo i dostęp do wszystkich usług świadczonych przez LENBO, w tym publikowania ogłoszeń w Serwisie.
 3. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie danych wyszczególnionych na jego stronie.
 4. Rejestracji, o której mowa w pkt. 3, a także wszystkich innych czynności w Serwisie, może w imieniu Klienta dokonywać osoba, która jest upoważniona do dokonywania czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Klienta.
 5. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu Regulaminu w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z informacją o sposobie aktywacji Konta. Postępowanie zgodnie z procedurą zawartą w otrzymanej wiadomości skutkuje założeniem Konta z nadaniem statusu Klienta.
 6. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym.
 7. W przypadku stwierdzenia przez LENBO nieprawidłowości danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego lub później figurujących w Koncie Klienta LENBO może dokonać blokady lub usunięcia Konta bez informowania o tym Klienta.
 8. Wprowadzanie nieprawidłowych danych do formularza rejestracyjnego lub później figurujących w Koncie Klienta, które nie pozwalają jednoznacznie zidentyfikować Klienta interpretowane będzie jako celowe działania mające utrudnić funkcjonowanie Serwisu. W takim przypadku LENBO może zgłosić zaistniałą sytuację właściwym organom państwowym i dochodzić należnego odszkodowania.
 9. Poprzez Rejestrację, Klient wyraża zgodę na:
  a) Przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności przedstawioną na podstronie Serwisu „Polityka prywatności” oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
  b) Przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację w zakładce „Profil” panelu klienta.
  c) Otrzymywanie e-mailem, faksem, SMS-em lub pocztą informacji dotyczących zmian i nowości na stronach Serwisu, newsletterów, a także wybranych informacji reklamowych dotyczących Serwisu oraz innych podmiotów współpracujących z Serwisem.
  d) Wykorzystywanie danych, informacji przez LENBO w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
 10. Wszystkie gromadzone w Serwisie dane osobowe są udostępniane przez Klientów dobrowolnie.
 11. Klient ma prawo do usunięcia danych, o których mowa w pkt. 10. Procedura usunięcia danych zostanie nadesłana na żądanie klienta, po zgłoszeniu poprzez formularz kontaktowy w zakładce „kontakt”.  Usunięcie danych oznacza brak akceptacji Regulaminu przez Klienta i zobowiązanie jego do niezwłocznego wykonania działań opisanych w §5 pkt.4.
 12. Dostęp do Konta Klient uzyskuje po podaniu w panelu logowania Serwisu nazwy użytkownika, adresu e-mail i hasła.
 13. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Klient powinien niezwłocznie je zaktualizować. Do tego celu służy odpowiedni formularz dostępny w Panelu klienta w zakładce „Twój profil”. Jednocześnie zabrania się usuwania przez Klienta danych, o których mowa w pkt. 3. w trakcie korzystania z usług Serwisu, a także zmiany na dane niepełne lub opisane w pkt 9.
 14. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom upoważnionym przez Klienta do działania w jego imieniu.
 15. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. W przypadku ujawnienia przez Klienta danych dostępowych do Konta osobom trzecim za wszelkie ich działania w Serwisie odpowiedzialność ponosi Klient.
 16. LENBO może zablokować na czas określony lub nieokreślony Konto Klienta, gdy:
  a) Działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu
  b) Negatywnie wpływają na opinię o Serwisie
  c) W przypadkach, gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych podanych podczas Rejestracji
 17. W przypadku zablokowania Konta Klient nie posiada dostępu do Konta.
 18. Niezależnie od zablokowania Konta Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, które stanowiły podstawę do zablokowania Konta.
 19. Klient, którego Konto zostało zablokowane nie może w tym czasie ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody LENBO.
 20. Klient ma prawo usunąć konto w dowolnym momencie. Procedura usunięcia konta zostanie nadesłana na żądanie klienta, po zgłoszeniu poprzez formularz kontaktowy w zakładce „kontakt”
 21. Serwis może być używany przez Klienta jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.

§3
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY i GALERIE

 1. Przedmiotem ogłoszenia może być rzecz lub usługa zgodna z tematyką Serwisu i niniejszym Regulaminem.
 2. Przedmiotem Ogłoszeń nie mogą być rzeczy lub usługi, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, jak również, których publikowanie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
 3. Aby opublikować Ogłoszenie, Klient powinien stworzyć opis Ogłoszenia. W tym celu LENBO udostępnia Klientowi formularz dodawania ogłoszenia.
 4. Po zatwierdzeniu przez Klienta treści Ogłoszenia jest ono publikowane w Serwisie, po uprzednim zatwierdzeniu przez moderatora. Klient zostanie poinformowany o zatwierdzeniu drogą mailową.
 5. Dozwolone jest wystawienie przez Klienta dowolnej ilości ogłoszeń w tym samym czasie.
 6. Opis Ogłoszenia powinien być zgodny z rzeczywistością oraz nie może wprowadzać w błąd Użytkowników. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Ogłoszenia, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 7. Informacje zawarte w opisie Ogłoszenia mogą dotyczyć wyłącznie Przedmiotu danego Ogłoszenia.
 8. Klient może w dowolnej chwili dokonać zmian treści zawartej w opisie Ogłoszenia poprzez Panel klienta udostępniany w ramach Konta.
 9. LENBO nie monitoruje, ani też nie kontroluje w sposób ciągły treści publikowanych na stronach Serwisu przez Klientów. W przypadku ujawnienia treści niezgodnych z Regulaminem, LENBO dołoży starań, aby były one usuwane z Serwisu w możliwie krótkim czasie.
 10. LENBO może również usunąć Ogłoszenie w przypadku, gdy czynności związane z Ogłoszeniem naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.
 11. Klient publikujący artykuł w serwisie zobowiązany jest do przestrzegania w szczególności §2 pkt. 21, §3 pkt. 12 oraz §5 pkt. 4.
 12.  Klient przesyłając jakiekolwiek materiały w ramach usług Serwisu (zdjęcia, treści etc.) wyraża zgodę na ich publikację w Serwisie oraz oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie.
 13. Informacje (ogłoszenia, artykuły, galerie) publikowane na stronach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.

§4
POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN

 1. Podane przez Klientów dane osobowe LENBO zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności. Aktualną treść Polityki prywatności Serwisu można znaleźć w podstronie Serwisu „Polityka prywatności”.
 2. LENBO zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu. Informację o zmianie LENBO umieszczać będzie na stronie serwisu.
 3.  Klient zobowiązuje się niezwłocznie zapoznać ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Klienta.
 4. Brak akceptacji Regulaminu jest jednoznaczny z obowiązkiem zaprzestania przez Klienta korzystania z Serwisu oraz usunięcia Konta. Zgłoszenie chęci usunięcie konta należy dokonać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce „kontakt”

§5
PRAWA I OGRANICZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU

 1. LENBO zastrzega sobie prawo do:
  a) Zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, bez powiadomienia
  b) Czasowego lub trwałego zawieszania działania Serwisu bez powiadomienia
  c) Możliwości zmiany treści i kategorii Ogłoszenia
  d) Usunięcia Ogłoszenia bez podania przyczyn
  e) Weryfikacji danych zawartych w Ogłoszeniu
  f) Zawieszenia lub usunięcia Konta Klienta bez podania przyczyn
  g) Usunięcia konta w przypadku, gdy Klient nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania
 2. LENBO nie zapewnia ciągłości ani też jakości funkcjonowania Serwisu.
 3. LENBO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  a) Zakłócenia Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, Klientów czy osób trzecich.
  b) Treści reklam umieszczonych w Serwisie w ramach usług dodatkowych i podmiotów współpracujących.
  c) Utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych LENBO, spowodowanych awarią sprzętu lub sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
  d) Zachowania Klientów w ramach Serwisu ani za naruszenie postanowień Regulaminu.
  e) Jakość, bezpieczeństwo lub legalność przedmiotów Ogłoszeń, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klientów.
  f) Treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze znajdujące się w Serwisie.
  g) Treść artykułów oraz tematykę zdjęć w galeriach umieszczanych przez Klienta
 4. Wszystkie nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące w Serwisie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.
 5. Informacje, o których mowa w pkt. 4 publikowane na stronach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Zawartość stron internetowych Serwisu chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

§6
KLAUZULE KOŃCOWE

 1. Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmiot polski, korzystanie z Serwisu podlega wyłącznie prawu polskiemu.
 2. Wszelkie ewentualne spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z usługami świadczonymi przez LENBO winny być rozwiązywane drogą polubownego porozumienia stron. Jeśli z różnych powodów nie może dojść do takiego rozwiązania, spór rozpatrywany będzie przez właściwy sąd powszechny.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2016 roku.